การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน