News

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562"

ดำเนินงานติดตามและประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้งบประมาณปี 2562 และวิเคราะห์ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ และวิเคราะห์สาเหตุปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทันเวลา และสอดคล้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลสัมฤิทธิ์จากการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมฯ โดยโครงการนี้มี คุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นผู้จัดการโครงการ

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

CA International Information ได้รับมอบหมายจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว "โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562, โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช กรรมการผู้จัดการฯเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการสำรวจมาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อรองรับ NTC (National Training Center) ประจำปีงบประมาณ 2561"

CA International Information ได้รับมอบหมายจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินงาน "โครงการสำรวจมาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อรองรับ NTC (National Training Center) ประจำปีงบประมาณ 2561" โดยมีระยะเวลาดำเนินงานในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการ

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2561"

บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2561 โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการ

ซี เอฯ ได้รับมอบหมายดำเนินงานโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินงาน โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2561 โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการ

CA International Information ได้ลงนามความร่วมมือกับ Mitsubishi Research Institute, MRI Japan ในการเป็นพันธมิตรในธุรกิจการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยและ AEC, 1 September 2560"

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 CA International Information Co., Ltd. โดย นางสาวเพียรจิต สิงหโทราช กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามความร่วมมือกับ Mitsubishi Research Institute, MRI Japan โดย Mr. Kotaro Nagasawa, Managing Executive Officer of Policy and Public Affairs Unit. ความร่วมมือนี้เพื่อเป็นพันธมิตรในธุรกิจการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยและ AEC 

 

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการศึกษาวิจัยโอกาสของตลาดสมุนไพรไทย, 2560"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช มอบหมายให้ CA International Information ดำเนินงานศึกษาโอกาสของตลาดสมุนไพรไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการศึกษาและวิจัยตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสารอาหารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredients) ในประเทศไทย, 2560"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. มอบหมายให้ CA Intrnational Information ดำเนินการศึกษา โครงการวิจัยตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสารอาหารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredients) ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 

CA International Information ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center , 2560

การดำเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง การพัฒนาต่อยอด รวมถึงการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสินค้า หรือบริการ เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันต่อไป โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการ

Syndicate content