การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ ที่มีตารางเวลาในประเทศไทย