การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งทางระบบท่อลำเลียง