การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดในประเทศไทย