การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย