การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย