การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและทางเทคนิค