การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศไทย