การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโฆษณาในประเทศไทย