CA International Information จัดสัมนาการประเมินการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม งบประมาณปี 2557-2558

คุณเพียรจิต สิงหโทราช กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557-2558 เป็นผู้บรรยาย ในงานสัมมนากรอบการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ. โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร

และบรรยายผลการประเมินการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประจำปี งบประมาณ 2557-2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ. โรงแรมอโนมา กทม.