CA International Information ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศึกษาความต้องการของตลาด Software ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2558 จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)

การศึกษาในโครงการนี้มี คุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1 เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและความต้องการใช้ซอฟต์แวร์

ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์

                2. เพื่อจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการใช้ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์