CA International Information ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการนี้มี คุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษา โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ

1)      เพื่อจัดหมวดหมู่/แบ่งประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยตามประเภทของการให้บริการ และขอบเขตของการให้บริการ (ประเทศ/กลุ่มประเทศ/ภูมิภาค) โดยมีเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

2)      เพื่อจัดทำเครื่องมือที่จะช่วยในการวัดและประเมินประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ (ความเชี่ยวชาญและความถนัดในการให้บริการ) ให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ของไทยตามหมวดหมู่/ประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3)       เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทยตามประเภทและภูมิภาคของการให้บริการ

4) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดหมวดหมู่/ประเภทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ และผลการสำรวจ/จัดอันดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศและผู้ให้บริการโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศของไทย