CA International Information ได้รับมอบหมายจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์สภาวะและความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป , 2559-2560

โครงการศึกษาความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เพื่อให้ทราบแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่ชัดเจนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผักผลไม้ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากธัญพืช โครงการนี้มี นางสาวเพียรจิต สิงหโทราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560