CA International Information ได้รับมอบหมายจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP), 2559

คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 124.700 ล้านบาท ให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการนำกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ ใน 8 โครงการย่อย ซึ่งล้วนเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การขยายช่องทางการตลาดผ่าน Digital Chanel เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความเป็นสากลต่อไป

การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP), 2559 มีนางสาวเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษา