CA International Information ได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ให้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ด้านการดำเนินการตลาดการพัฒนา SMEs เชิงกลยุทธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "แนวทางการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ตามความต้องการในพื้นที่เพื่อการส่งเสริมพัฒนาเชิงกลยุทธ์" ครอบคลุมเนื้อหา

  1. การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าเดิม,
  2. ขอบเขตการศึกษาความต้องการในการพัฒนาสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และ บุคลากร ของกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย,
  3. กรณีศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ตามความต้องการในพื้นที่เพื่อการส่งเสริมพัฒนาเชิงกลยุทธ์
  4. การจัดการฐานข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เพื่อการวางแผน การศึกษา Needs ของลูกค้าใหม่ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาเชิงกลยุทธ์ในอน

โดยมี อาจารย์เพียรจิต สิงหโทราช และอาจารย์จิราพร เหลืองนฤทัย เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้