CA International Information ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center , 2560

การดำเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง การพัฒนาต่อยอด รวมถึงการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสินค้า หรือบริการ เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันต่อไป โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการ