CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการศึกษาและวิจัยตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสารอาหารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredients) ในประเทศไทย, 2560"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. มอบหมายให้ CA Intrnational Information ดำเนินการศึกษา โครงการวิจัยตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสารอาหารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredients) ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 

        1. เพื่อศึกษาสถานภาพและแนวโน้มทางการตลาดเทคโนโลยีในอนาคตของอุตสาหกรรม Functional Ingredients รวมถึงการนำไปใช้ต่างๆ (Applications) ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ

     2. เพื่อวิเคราะห์โอกาส ความต้องการและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในด้าน Functional Ingredients ในประเทศไทย และนำไปพัฒนาเป็นนโยบายและแผนการส่งเสริมและสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

         3. เพื่อเป็นแผนที่นำทางให้ สวทช. และพันธมิตรในการพัฒนางานวิจัย รวมถึงสร้างกลไลขับเคลื่อนให้สามารถตอบโจทย์เชิงเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

 

โครงการนี้ดำเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2560- มกราคม 2561 โดยมีนางสาวเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการ