CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการศึกษาวิจัยโอกาสของตลาดสมุนไพรไทย, 2560"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช มอบหมายให้ CA International Information ดำเนินงานศึกษาโอกาสของตลาดสมุนไพรไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาสถานภาพและแนวโน้มทางการตลาดเทคโนโลยีในอนาคตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งจะมุ่งเน้นสมุนไพรหลักคือ ไพล ขมิ้นชัน บัวบก และกระชายดำ รวมถึงการนำไปใช้ต่างๆ (Applications) ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ

2.พื่อวิเคราะห์โอกาสในการใช้นาโนเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสารสกัดสมุนไพรไทย เพื่อส่งขายและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ 

          3. เพื่อเป็นแผนที่นำทางให้ สวทช. และพันธมิตรในการพัฒนางานวิจัย รวมถึงสร้างกลไลขับเคลื่อนให้สามารถตอบโจทย์เชิงเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ

โครงการนี้ ดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายน 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนางสาวเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการ