ซี เอฯ ได้รับมอบหมายดำเนินงานโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินงาน โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2561 โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการ