CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการสำรวจมาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อรองรับ NTC (National Training Center) ประจำปีงบประมาณ 2561"

CA International Information ได้รับมอบหมายจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินงาน "โครงการสำรวจมาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อรองรับ NTC (National Training Center) ประจำปีงบประมาณ 2561" โดยมีระยะเวลาดำเนินงานในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการ