CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

CA International Information ได้รับมอบหมายจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว "โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562, โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช กรรมการผู้จัดการฯเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ