CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562"

ดำเนินงานติดตามและประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้งบประมาณปี 2562 และวิเคราะห์ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ และวิเคราะห์สาเหตุปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทันเวลา และสอดคล้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลสัมฤิทธิ์จากการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมฯ โดยโครงการนี้มี คุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นผู้จัดการโครงการ