CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผน"

 

สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่นจำกัด ทำการศึกษา และติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ( พ.ศ. 2560-2564) ในระยะครึ่งแผนแรก พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ไปปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนฯ ในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการฯ