CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2555-2560" จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2560 ให้ครบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น
  2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่อง และข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จและล้มเหลวของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน และกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป
  3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานของกองทนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้ตระหนักถึงความสำคัญของการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชน
  4. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น