CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้งบประมาณปี 2562"

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. เพื่อติดตามประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้งบประมาณปี 2562 และวิเคราะห์สาเหตุปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทันเวลา และสอดคล้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้

2. เพื่อวัดผลความสำเร็จของโครงการและกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้งบประมาณปี 2562 โดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ว่าสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการ (ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ) กับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ และที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มาตรฐานสู่หน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับกรม กระทรวง และระดับประเทศ

4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และในเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานตามภารกิจของ    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม