CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจำปี 2563" จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่มีความครอบคลุมเป็นที่ยอมรับ สามารถนำมาใช้อ้างอิงและเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆได้

2.เพื่อจัดทำรายงานเชิงวิชาการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสืบค้นข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ได้

(1)     หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการกลยุทธ์ระดับชาติเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล

(2)     ภาคเอกชนและผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการดำเนินธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งแสวงหาเทคนิคใหม่ในการเพิ่มยอดขายเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในและต่างประเทศได้ และปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

3. เพื่อให้ สพธอ. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในประเทศ และมี   ฐานข้อมูลการสำรวจในเชิงลึกและกว้าง ต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยธุรกรรมทางออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์