CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลเมืองกีฬาและวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. เพื่อจัดทำเกณฑ์/แบบสำรวจการประเมินผลเมืองกีฬา (Sports City) สู่การพัฒนาเมืองกีฬาให้สำเร็จและยั่งยืน

2. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา และวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและทางสังคมของจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา