News

CA International Information ได้ลงนามความร่วมมือกับ Mitsubishi Research Institute, MRI Japan ในการเป็นพันธมิตรในธุรกิจการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยและ AEC, 1 September 2560"

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 CA International Information Co., Ltd. โดย นางสาวเพียรจิต สิงหโทราช กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามความร่วมมือกับ Mitsubishi Research Institute, MRI Japan โดย Mr. Kotaro Nagasawa, Managing Executive Officer of Policy and Public Affairs Unit. ความร่วมมือนี้เพื่อเป็นพันธมิตรในธุรกิจการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยและ AEC 

 

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการศึกษาวิจัยโอกาสของตลาดสมุนไพรไทย, 2560"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช มอบหมายให้ CA International Information ดำเนินงานศึกษาโอกาสของตลาดสมุนไพรไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.

CA International Information ได้รับมอบหมายดำเนินงาน "โครงการศึกษาและวิจัยตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสารอาหารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredients) ในประเทศไทย, 2560"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. มอบหมายให้ CA Intrnational Information ดำเนินการศึกษา โครงการวิจัยตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสารอาหารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredients) ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 

CA International Information ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center , 2560

การดำเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง การพัฒนาต่อยอด รวมถึงการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสินค้า หรือบริการ เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันต่อไป โดยมีคุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าโครงการ

CA International Information ได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ให้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ด้านการดำเนินการตลาดการพัฒนา SMEs เชิงกลยุทธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "แนวทางการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ตามความต้องการในพื้นที่เพื่อการส่งเสริมพัฒนาเชิงกลยุทธ์" ครอบคลุมเนื้อหา

CA International Information ได้รับมอบหมายจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP), 2559

คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 124.700 ล้านบาท ให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

CA International Information ได้รับมอบหมายจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์สภาวะและความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป , 2559-2560

โครงการศึกษาความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เพื่อให้ทราบแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่ชัดเจนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผักผลไม้ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากธัญพืช โครงการนี้มี นางสาวเพียรจิต สิงหโทราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

CA International Information ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศึกษาความต้องการของตลาด Software ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2558 จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)

การศึกษาในโครงการนี้มี คุณเพียรจิต สิงหโทราช เป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1 เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและความต้องการใช้ซอฟต์แวร์

ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์

                2. เพื่อจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการใช้ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์

 

 

CA International Information จัดสัมนาการประเมินการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม งบประมาณปี 2557-2558

คุณเพียรจิต สิงหโทราช กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557-2558 เป็นผู้บรรยาย ในงานสัมมนากรอบการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ. โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร

และบรรยายผลการประเมินการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประจำปี งบประมาณ 2557-2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ. โรงแรมอโนมา กทม.

 

 

 

 

 

Syndicate content